ضد حریق

ضد حریق    در هر جایی که عایق پشم سنگ ایران به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی نصب می شود، خواص ضد حریق آن مزیت مضاعفی را عرضه می کند...

     زیرا در هنگام حریق ، دود و ترکیبات مسموم کننده از آن متصاعد نمی شود.

    مهمترین ویژگی عایق پشم سنگ مقاومت استثنایی آن در برابر آتش می باشد و در دنیا به عنوان نوعی حفاظ در مقابل آتش شناخته شده است.

    این مطلب مورد تأیید بیمه گزاران جهان می باشد و به همین علت اکثر کشور ها تخفیف های مخصوص در مورد بیمه ساختمان های عایق شده با پشم سنگ قائل می شوند. مقاومت مؤثر انواع پشم سنگ در برابر دما 600 تا 800 درجه سانتی گراد است . الیاف پشم سنگ در مقابل شعله مستقیم آتش تا حدود چهار ساعت مقاومت دارد . نقطه ذوب الیاف پشم سنگ بیش از 1000 درجه سانتی گراد است.